FOR  WATER (AND CLIMATE CHANGE.....duh)


WEGVERKENNING DOOR COCREATIE WATERPLEIN VOOR GEMEENTE, PROVINCIE EN WATERSCHAP (2018)

De Volkspolder


Grilliger wordend weer en gedateerde riolering maken de Oudenbossche wijk Velletri kwetsbaar voor wateroverlast. Een eerder voorstel voor een waterplein in de wijk leidde tot weerstand en angst onder omwonenden. In de Volkspolder wordt het ontwerp en het toekomstig beheer zoveel mogelijk door bewoners bepaald. Een eerste ontwerp van het nieuwe plein was nodig om alle bestaande zorgen op tafel te krijgen. In de afspraken over toekomstig beheer is het onderlinge vertrouwen  hersteld. Opbrengst van de Volkspolder was niet een ruimtelijk ontwerp maar de lessen die geleerd zijn tijdens de weg daar naar toe.
OMDAT HET LEUK IS

Na een uigebreide reframing van de vraag “hoe krijgen overheden burgers beter betrokken bij klimaatadaptatie?” zijn we in Oudenbosch één van de ontstane frames gaan testen in een prototype. 

Uitgangspunt was om eerst te onderzoeken waar bewoners zelf goed in zijn, wat ze belangijk vinden en vooral, wat ze zelf leuk vinden. 

In de taal en met de vaardigheden van “wat er leeft” in de wijk, stellen we bewoners in de gelegenheid om ons te betrekken bij hoe zij dingen aanpakken. 

NIET LEUK WEL BELANGRIJK

Het belangrijkste sentiment in in de buurt bleek de gedeelde zorgen over een toekomstig waterplein. Verder ontwerp heeft deze zorgen omarmd en een centrale plek gegeven in de samenwerking tussen bewoners en gemeente.

SAMENWERKING

In vier intensieve bijeenkomsten hebben bewoners en gemeente een ontwerpopdracht aanvaard en gaven zij samen invulling aan het toekomstig beheer van het ontworpen plein.
Alle bestaande zorgen zijn benoemd en besproken. Veel zorgen zijn weggenomen in het vormgeven van het toekomstig beheer. 
Tijdens dit project is, in samenwerking met het Socicratisch Centrum Nederland, gesproken en ontworpen in kringgesprekken volgens Sociocratische gespreksvorm.

DENKOEFENING

De ontworpen pleinen zijn prototypes. Ze leverden context en detail aan het vormgeven van een toekomstige samenwerking tussen bewoners en gemeente. Geen van de betrokken partijen zou de hier ontworpen versie van het  plein ook echt willen realiseren. 

VERVOLG

Resultaten van deze designsprint hebben bijgedragen een een door de bewoners als positief ervaren vervolgtraject onder leiding van Bureau Topia waaraan de zelfde ambtenaren en de zelfde bewoners, nu “voor het ecchie” het plein vormgeven.Dit project maakt deel uit van  Design Thinking & Ruimtelijke Adaptatie in opdracht van de provincie Noord Brabant en in samenwerking metwaterschap Brabantse Delta en de gemeente Oudenbosch.