FOR  WATER (AND CLIMATE CHANGE.....duh)
HERDENKING VAN EEN FICTIEVE WATERSNOOD DOOR EN VOOR AMSTERDAM NOORD (2016)
HERDENKING VAN EEN FICTIEVE WATERSNOOD VOOR AMSTERDAM NOORD (2016)

de Waterland


De Waterland is een krant waarin een hedendaagse watersnoodramp herdacht wordt aan de hand van de verhalen van de slachtoffers ervan. Mensen laten zien wat het voor hun zou betekenen als het hier nu overstroomt. Deze verhalen zijn samen met een reconstructie van de ramp zelf, gebundeld tot een krant. Dit laat zien, niet hoe een Waterersnood anno nu in Nederland zal zijn, maar wel hoe mensen dénken dat deze zal zijn. De Waterland is huis-aan-huis verspreid in het rampgebied binnen Amsterdam.


INHOUD VAN DE WATERLAND ZOALS VERSPREID


DIJKVERSTERKING
Kwetsbare delen van dijken worden met kleden en zandzakken preventief beschermd tegen erosie door golfoverslag. Door het aanbrengen van extra gewicht onderaan de dijk middels watergevulde mobiele dijken, wodt de kans op afschuiven van de binnendijk verkleind. 
Als de wind is gaan liggen, kunnen er buitendijks grote pompen worden ingezet op pontons van Defensie.NIET ZONDER MIMI
"Ik kreeg Mimi niet te pakken. Zonder Mimi ga ik nergens naar toe. Dat beest kan zich hier toch niet redden? En ik moet hem echt zelf oppakken. Als iemand anders hem pakt, zeker een man, komt het niet goed. En als ik hier blijf kan ik altijd nog een ander redden. Maar toen ik die kat eenmaal had, wilde ik wel mee."

RECONSTRUCTIE VAN DE WATERSNOODRAMP VAN ‘16

Springtij en een uitzonderlijk lang aanhoudende noordenwind zorgden al bijna een week voor een zeer hoge waterstand. Door de hoge zeewaterstand kon er niet naar zee worden gespuid. Omdat het ook voortdurend hard regende en omdat de rivieren veel water aanvoerden, liep de waterstand in de binnenwateren en in het IJsselmeer op. Ook het grondwaterpeil steeg. In Noord-Holland was sprake van een verhoogd risico, er gold een negatief reisadvies en er waren extra journaals over de ontstane wateroverlast.

Op donderdagnacht 14 januari 2016 bezweek de Afsluitdijk. Later die nacht sneuvelde ook de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Beide dijken waren door de hoge waterstand achter de dijk zacht geworden. 

In Noord-Holland begon een grootscheepse evacuatie. De waterstand in het Markermeer liep snel op en op vrijdagmiddag stond het water bij Amsterdam op twee meter boven NAP. De Waterlandse Zeedijk bezweek zaterdagochtend om 2.15 uur bij Durgerdam. Het gat werd snel groter en omdat het tussen de huizen op en achter de dijk was doorgebroken, konden de gaten moeilijk bereikt en ingedamd worden. Het water liep de polder in tussen Durgerdam, Katwoude, Purmerend, Zaandam en Amsterdam-Noord. Het water liep onder de A10 door Amsterdam-Noord in. Het centrale deel van Amsterdam-Noord, de Buikslotermeerpolder, liep nog niet vol.

Door het compleet vastlopen van alle doorgaande wegen kon het materieel waarmee de dijken en de A10 dichtgemaakt hadden moeten worden niet worden aangevoerd. Twee gaten zijn gedicht, maar door de overige twaalf onderdoorgangen kon het water vrij stromen. Zaterdag om 10.00 uur stond er er in de meeste straten van Amsterdam Noord nu ongeveer een halve meter water. Om 9.00 uur viel de stroom en het mobiele telefoonnetwerk uit in Noord-Holland, Utrecht, Flevoland en een deel van Zuid-Holland. Water en gas hielden er in de loop van de dag mee op.

De dijk van de Buikslotermeerpolder bezweek zaterdag om 14.00 uur. Binnen twee uur tijd steeg het water op het Buikslotermeerplein tot drie meter boven de straat. Het water was vies, bevatte rioolwater en was en licht zout. Het water bleef staan ongeveer op NAP. Het duurde twee weken voordat er water weggepompt kon gaan worden. Het heeft ruim een maand geduurd om het waterpeil in de buurt van de oude grondwaterstand te krijgen. Het hele overstroomde gebied is nog steeds licht zout.

Getroffen zijn Amsterdam-Noord, Zaandam, Purmerend, Volendam, Edam, Monnickendam en alles daartussen. Elektriciteit, water, gas, riool en dataverkeer doen het twee maanden later nog steeds niet overal. Materiële schade en directe kosten samen worden geschat op 600 miljoen tot 3 miljard euro. Het is nog onduidelijk hoeveel geëvacueerde bedrijven en bewoners uiteindelijk zullen terugkeren naar het overstroomde gebied.


HOOG EN DROOG
De tevergeefs gebouwde boogbrug aan het eind van de Monnickendammerweg ligt met het midden van het brugdek op +3,5 m N.A.P. Deze auto wordt onderdaan deze brug in het water neergezet om plaats te maken voor een mobiele commandopost van de Veiigheidsregio.


 CRISISOPVANG
De haastig geregelde opvang in de scheepsbouwloods op het NDSM Terrein schiet terkort. Het is er droog, dat wel maar verder zijn er geen voorzieningen. Geen sanitair, geen stromend water, niets om op te zitten of liggen.De Waterland is gemaakt met verhalen van mensen uit het in 1916 door de overstroming getroffen gebied. Op 15 november 2016 is de krant verspreid naar 23 000 huizen in Amsterdam Noord. 
Hij is nog te verkrijgen.

Meer informatie over waterveiligheid in de regio Noord-Holland:
 LIWO (Landelijk Informatiepunt Water en Overstromingen)
AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) (Actueel Hoogtebestand Nederland)
Overstromingsrisico dijkringgebied 13, Noorh-Holland (Veiligheid Nederland in Kaart 2)
Evacueren, als het tóch gebeurt. Advies inzet hoofdinfrastructuur in de fasen voor, tijdens en na een overstroming (Rijkswawterstaat, 2016)
De Waterbestendige Stad Meerlaagsveiligheid toegepast op de regio Amsterdam (Waternet, 2012)
www.overstroomik.nl
www.helpdeskwater.nl